higgs-boson-particleСпоред стандартния модел, при раждането на Вселената след Големия взрив, частиците са придобили маса под въздействието на полето на Хигс, което е съставено от Хигс-бозони.

Без това поле не било възможно образуването на атоми, тъй като частиците без маса щяха да се разпилеят в космическото пространство, без да могат да се свържат.

Според теорията, неуловимите Хигс бозони съществуват навсякъде във Вселената.Първите сериозни опити да бъде „улавен" бозонът на Хигс започнаха с построяването на адронния колайдер в CERN.

На общ семинар, състоял се днес в ЦЕРН, учените от колаборацията CMS (Компактен Мюонен Соленоид), провеждаща изследвания на ускорителя LHC (Голям адронен колайдер) представиха своите резултати, получени от набраните до м. юни 2012г. данни, по търсене на предсказания в рамките на Стандартния Модел (СМ) Хигс-бозон.

CMS наблюдава излишък на събития над очаквания фон с маса приблизително 125 ГеВ със статистическа значимост 5 стандартни отклонения (5 сигма). Вероятността подобен сигнал да се получи в резултат на случайна флуктуация на фона е по-малка от едно на 3 милиона.

Сигналът се наблюдава най-ясно в двете крайни състояния с най-висока разделителна способност по маса: крайно състояние с два фотона и крайно състояние с две двойки заредени лептони (електрони или мюони). Този сигнал се интерпретира като резултат от раждането и последващ разпад на ненаблюдавана досега частица с маса около 125 ГеВ.

Данните на CMS изключват също така и съществуването на СМ Хигс-бозон в масовия диапазон 110 - 122.5 ГеВ и 127 - 600 ГеВ с ниво на достоверност от 95%; по-ниски значения на неговата маса бяха изключени със същото ниво на достоверност от измерванията, проведени на колайдера LEP в ЦЕРН.

Получените от изследване на различни канали на разпад резултати са съвместими в рамките на точността на измерванията с очакванията за сигнал от СМ Хигс-бозон. За да се определи дали тази нова частица има свойствата на предсказания от СМ Хигс-бозон или - в случай, че не ги притежава - в действителност е сигнал за физика извън СМ, е необходимо да бъдат набрани повече данни.

Ускорителят LHC продължава да работи с впечатляващо висока стабилност и интензивност на сноповете. Колаборацията CMS се надява до края на годината да увеличи данните, с които разполага, повече от три пъти. Тези нови данни ще направят възможно изясняването на природата на тази нова частица. Те също така ще допринесат за разширяване на диапазона от множеството други изследвания, провеждани от CMS за търсене на физични явления извън СМ.

cern-lhc

LHC (Големия адронен колайдер) е най-големият и мощен ускорител на частици в света, който се намира в Европейския център за ядрени изследвания CERN. Разположен е в тунел с дължина на окръжността 27 километра и на дълбочина от 50 до 175 метра под френско-швейцарската граница в близост до Женева. Има 1624 свръхпроводящи магнита, които работят при температура 1,9 K (-271,25 °C). В построяването и експлоатацията му участват повече от 10 000 учени и инженери от 100 страни.

Любопитно

В средата на Млечния път се намира супермасивна черна дупка, която е с 4 милиона пъти по-голяма от масата на Слънцето.

Вход

Hypercube

Rotating Hypercube